Vattenrådsbiblioteket

Välkommen till vattenrådets sida som samlar på rapporter som har koppling till Mellanbygdens vatten. Strukturen på biblioteket är ännu inte helt färdig, så förbättringar kommer troligen ske.

Se även undersidan Rickleån, samt inläggskategorin Referenslitteratur

Det finns många dikessystem och sjösänkningar som har vattendomar som fastställer tillåtna nivåer och en hel del annat. I många fall finns dock igen aktiv styrelse kvar, vilket gör att förvaltningen hamnar i en juridiskt gråzon. LRF har tagit fasta på bland annat detta och anlitat experter från Jordbruksverket för att göra en handbok för delägare i vattenanläggningar/ dikningsföretag/ sjösänkningsföretag.

Markering_999(662)

(2018) Slutrapport LOVA-projekt 1 i Överklinten (LOVA-Överklinten1-v1-0)


Markering_999(661)

(2018) Slutrapport Uttersjönprojektet


Markering_999(650)

(2016) Bok om akvakultur i Nordeuropa. Stort fokus på rudan – en av Mellanbygdens mindre kända fiskarter som för ett ganska anonymt liv i vissa enstaka vatten.


SGU:s folder ”Sköt om din brunn!”


Handledning

(2018) Nya handboken för vattenråd.


Önskebrunnen

(2018) När det enskilda avloppet inte är godkänt – resultat från projekt ”Önskebrunnen”


Visionsrapport

(2017) Visionsrapporten från Samverkansprojekt Rickleån.


De tusen

(2017) Längs norra Norrlandskusten är de sänkta sjöarna betydligt fler än de icke-sänkta sjöarna. I denna rapport ställs bland annat frågan hur de sänkta sjöarna skulle kunna förvaltas på bästa sätt för framtiden, och hur åtgärder för att rädda igenväxande sjöar bör prioriteras.


SSJ-strategi

(2017) Sura sulfatjordar kan bli extremt besvärliga för vattenlivet i vissa sjöar och vattendrag. I den här rapporten sammanfattas kunskapsläget och hur Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten planerar att hantera miljöproblemet i framtiden.


SSJ-vattendragsrapport

(

2017) Vilka vattendrag i Västerbotten är påverkade av sura sulfatjordar och hur påverkas fiskbestånden? I denna rapport sammanställs tillgänglig information till en helhetsbild av läget.


Vägtrummor

(2015) Handledning för att förhindra ett av de vanligaste vattenproblemen.


Tema övergödning och igenväxning:

(2019) SLU-rapport om effekter av åtgärder i jordbrukslandskapet mot övergödning

(2016) Klara Brännströms exjobb om övergödda Uttersjöträsket (Bäckån, Mellanbygden)

(2015) Erica Cox exjobb om hur en höjning av Fäbodträsket skulle påverka ekosystemtjänsterna runt sjön (Bureälven, Mellanbygden)

(2015) Lotta Isbergs exjobb om övergödda Avan (Tavleån, Mellanbygden)

(2012) Theres Lunds exjobb rörande kartläggning, statusklassificering och analys kring
totalfosfor inom Bureälvens avrinningsområde (Bureälven, Mellanbygden)

(2012) SLU:s källfördelningsanalys gällande näringspåverkan för Skråmträsket (Finnforsån, Skellefteälven)

(2012) Skellefteå kommuns förstudie och åtgärdsplan för den övergödda sjön Skråmträsket (Finnforsån, Skellefteälven).