Vattenrådsbiblioteket

Välkommen till vattenrådets sida som samlar på rapporter som har koppling till Mellanbygdens vatten. Kom gärna med förslag på innehåll! Se även undersidan Rickleån, samt inläggskategorin Referenslitteratur

—————

(2023) Förstudie: Sjösänkningar och andra nivåförändringar
i sjöar inom Rickleåns avrinningsområde
(OBS! stor pdf-fil, ca 80MB, med 28 kartblad).

(2022) Exkursionsprogram: vro9-exkursionsguide-2022

(2021) Slutrapport Kustbäckar del 1 – Robertsfors kommun. En rapport som berör vattenvårdsåtgärder i Flutbäcken och Avabäcken i Robertsfors kommun.

(2021) Sju dammar i Rickleåns avrinningsområde. Rapport som beskriver kulturmiljövärden i ett urval av små dammar och samtidigt gör en bedömning av hur fiskpassager kan ordnas.

(2021) Yttrande till NAP-gruppen (version 2.1) inför omprövningen av vattenkraften i Rickleån (Väsentliga frågor kopplat till god vattenstatus i Rickleån).

(2021) Vandrade laxen upp till Stora Bygdeträsket? – en undersökande rapport kring hypoteser baserade på rådande kunskap och erfarenhet, inom samverkansgruppen för miljöanpassad vattenkraft.

(2021) Åtgärder för minskad algblomning och igenväxning
i Hemsjön och Långsjön i Robertsfors kommun
. Slutapport LOVA-projekt.

——-

(2020) Kustmynnande vattendrag i Robertsfors kommun – fiskförekomster och miljöförbättringspotential. Slutrapport från projektet: Arbetspaket 2a ”Åtgärdsplanering Robertsfors” inom projektet ”Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten” 2016-2019 – särskilt åtgärdsprojekt från Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12

(2019) Slutrapporten från projektet Rickleåns okända sidovatten (pdf 6 MB)

Det finns många dikessystem och sjösänkningar som har vattendomar som fastställer tillåtna nivåer och en hel del annat. I många fall finns dock igen aktiv styrelse kvar, vilket gör att förvaltningen hamnar i en juridiskt gråzon. LRF har tagit fasta på bland annat detta och anlitat experter från Jordbruksverket för att göra en handbok för delägare i vattenanläggningar/ dikningsföretag/ sjösänkningsföretag.

(2018) Slutrapport gällande eDNA-prover från 2016 som Naturhistoriska riksmuseet analyserat. (För färskare data se även 2020 års rapport Kustmynnande vattendrag i Robertsfors kommun – fiskförekomster och miljöförbättringspotential). Proverna togs i ett antal vatten i Mellanbygden och Skellefteå kommun, med främsta syfte att utvärdera om DNA-metoden ger nya lokala kunskaper. OBS! fiskarter med få ”träffar” (låg stapel i diagrammen) har inte kunnat verifieras i efterhand, och bör därför tolkas som ”brus”/ej säkra resultat. Fiskarter med många ”träffar” kan däremot tolkas som relativt säkra observationer. Detta gäller t.ex. de oväntade fynden av lake och stensimpa i Hertsångersälven. Båda dessa arter har nämligen verifierats med oberoende observationer.

Markering_999(662)

(2018) Slutrapport LOVA-projekt 1 i Överklinten (LOVA-Överklinten1-v1-0)


Markering_999(661)

(2018) Slutrapport Uttersjönprojektet


Markering_999(650)

(2016) Bok om akvakultur i Nordeuropa. Stort fokus på rudan – en av Mellanbygdens mindre kända fiskarter som för ett ganska anonymt liv i vissa enstaka vatten.


SGU:s folder ”Sköt om din brunn!”


Handledning

(2018) Nya handboken för vattenråd.


Önskebrunnen

(2018) När det enskilda avloppet inte är godkänt – resultat från projekt ”Önskebrunnen”


Visionsrapport

(2017) Visionsrapporten från Samverkansprojekt Rickleån.


De tusen

(2017) Längs norra Norrlandskusten är de sänkta sjöarna betydligt fler än de icke-sänkta sjöarna. I denna rapport ställs bland annat frågan hur de sänkta sjöarna skulle kunna förvaltas på bästa sätt för framtiden, och hur åtgärder för att rädda igenväxande sjöar bör prioriteras.


SSJ-strategi

(2017) Sura sulfatjordar kan bli extremt besvärliga för vattenlivet i vissa sjöar och vattendrag. I den här rapporten sammanfattas kunskapsläget och hur Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten planerar att hantera miljöproblemet i framtiden.


SSJ-vattendragsrapport

(2017, 2019) Vilka vattendrag i Västerbotten är påverkade av sura sulfatjordar och hur påverkas fiskbestånden? I denna rapport sammanställs tillgänglig information till en helhetsbild av läget.


Vägtrummor

(2015) Handledning för att förhindra ett av de vanligaste vattenproblemen.


Tema övergödning och igenväxning:

(2019) SLU-rapport om effekter av åtgärder i jordbrukslandskapet mot övergödning

(2016) Klara Brännströms exjobb om övergödda Uttersjöträsket (Bäckån, Mellanbygden)

(2015) Erica Cox exjobb om hur en höjning av Fäbodträsket skulle påverka ekosystemtjänsterna runt sjön (Bureälven, Mellanbygden)

(2015) Lotta Isbergs exjobb om övergödda Avan (Tavleån, Mellanbygden)

(2012) Theres Lunds exjobb rörande kartläggning, statusklassificering och analys kring
totalfosfor inom Bureälvens avrinningsområde (Bureälven, Mellanbygden)

(2012) SLU:s källfördelningsanalys gällande näringspåverkan för Skråmträsket (Finnforsån, Skellefteälven)

(2012) Skellefteå kommuns förstudie och åtgärdsplan för den övergödda sjön Skråmträsket (Finnforsån, Skellefteälven).