Kategoriarkiv: Dricksvatten

Testa ditt brunnsvatten – 20% risk att vattnet är otjänligt

Ca 20% av de enskilda brunnarna har otjänligt vatten. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) propagerar därför för att enskilda brunnsägare ska testa sitt vatten (kort video ovan). Och i möjligaste mån sköta om sina brunnar på bästa sätt.

För den som vill sköta om sin enskilda brunn har SGU gett ut en folder med tips: http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/egen-brunn/rad-om-egen-brunn/broschyr-skot-om-din-brunn-20-sid-a4-final.pdf?id=6950

Samtidigt är nivåerna i de stora grundvattenmagasinen lägre än normala i stora delar av landet, vilket kan leda till brist på kommunalt vatten om sommaren blir torr (https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/april/grundvattennivaer-i-april/). Redan under kommande 30 dagarsperiod räknar SMHI med risk för vattenbrist i delar av Mellansverige (https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist)

Förslag på nyårslöfte: Att planera in skötsel av dricksvattenbrunnen!

I Mellanbygden finns många enskilda brunnar som behöver pysslas om för att behålla god vattenkvalitet. De flesta enskilda brunnar är jordbrunnar, som behöver stor omsorg. Särskilt locket och kanterna runt brunnslocket är viktiga att se över regelbundet.

Även för den som har kommunalt vatten, är den enskilda brunnen bra att ha som säkerhet ifall det blir störningar i vattenledningsnätet.

Läs gärna SGU:s folder för mer information om hur man sköter om en brunn. Foldern är också länkad från vattenrådsbiblioteket!

BILDKÄLLA: SGU:s folder.När det enskilda avloppet inte är godkänt – resultat från projekt ”Önskebrunnen”

Önskebrunnen

[Klicka här för att ladda ner pdf-filen]. En mix av lokala förutsättningar, ekonomiska faktorer och personligt intresse kan styra valet av system: Under 2016-2017 ordnades tre olika avlopps-studiecirklar i Mellanbygden, på initiativ av husägaren Harry Jonsson i Gullmark, Robertsfors kommun. De tre cirklarna berörde respektive markbäddar, minireningsverk och torra toalettlösningar. När cirklarna sammanfattades hösten 2017 var en central lärdom var att det är mycket svårt att rekommendera en standardlösning, och att beställaren (den enskilde fastighetsägaren) bör ha en sunt skeptisk inställning för att kunna avgöra vilken lösning som passar bäst. Många fler faktorer än bara själva produkten (reningsverket, markbädden etc.) ska vägas in: Detta gäller t.ex. lokala markförutsättningar och lutningsförhållanden, samt ekonomiska förutsättningar och personliga intressen.

Dokumentet som studiecirklarna resulterade i sammanställdes av vattenrådets kontaktperson Jan Åberg i samverkan med Harry Jonsson och Mats Pettersson. Dokumentet finns att ladda hem här: Sammanfattning av projekt önskebrunnen (200 kb pdf ).

Synpunkter och förslag på tillägg eller ändringar tas tacksamt emot!

Behöver jag en reservvattentäkt i källaren?

(Svaret på den frågan ges i slutet av texten av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB).

Det talas en hel del om dricksvatten i media just nu. Exempelvis talas det om vattenbristen på Öland, och att regeringen vill inte gärna hjälpa till med det annat än i det förebyggande arbetet.

Förutom det mycket låga grundvattenståndet i sydöstra delen av landet, kan det ökade intresset för dricksvatten också härledas till en statlig dricksvattenutredning som alldeles nyligen publicerade sina slutliga förslag.

I denna dricksvattenutredning står bland följande:

  • att klimatrelaterade problem kopplat till dricksvattenförsörjningen redan är uppenbara i Sverige (trots att störningarna ännu får betraktas som små, jämfört med vad som kan förväntas vid 1,5-2 graders uppvärmning).
  • att vattenprovtagningar vid dricksvattenproduktion görs alltför sällan
  • att risken för att bli sjuk av kommunalt vatten är alltför stor
  • att risken för avbrott i systemkritiska vattentäkter är alltför stor
  • att VA-systemet är alltför sårbart i händelse av kommande kriser i samhället

Därtill står det i utredningen att kommunerna bör tvingas att skaffa robustare system för dricksvattenförsörjning (som enligt utredningen inte ska behöva bli så dyrt – ca 100 miljoner). Utredningen menar också att kommunerna måste börja underhålla sina VA-system (vilket görs tillräckligt idag). Den sistnämnda kostnaden anges dock inte i utredningen (kanske för att det är dyrt?)

En sammanfattning av utredningen finns att läsa här.

Markering_916

Klicka på ovanstående bild för att se en informationsfilm om risker och åtgärder för svensk vattenförsörjning.

 

Kopplingen till Mellanbygden?

Jo, den är uppenbar eftersom i stort sett allt som tas upp av utredningen också gäller här.

Men vad kan man göra åt det som privatperson? Ett första steg kan vara att lyssna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som menar att hushållen åtminstone bör överväga att skaffa är en egen reservvattentäkt i källaren eller frysen (utifrån den rådande bedömningen av riskläget kring vattenförsörjningen).