Kategoriarkiv: Styrgruppsmöten

Vattenrådets årsmöte den 14 maj i Tavelsjö

Välkommen till årsmöte för Mellanbygdens vattenråd, den 14 maj i Tavelsjö bygdegård, med start kl 15.00. (Avslut antingen ca 17:30 eller 20.30 beroende på ditt val av medverkan).

OBS! Föranmälan till vattenrådets kontaktperson senast tisdag den 7 maj, via telefon eller e-post!

Mötet samordnas med Kustvattenrådets årsmöte och Umeå kommuns projekt om Tavelån, enligt följande:

 • 15.00 – ca 16.30 vattenråden i olika rum: sedvanlig årlig formalia*: verksamhetsberättelse, förslag gällande styrgrupp och verksamhet m.m.
 • ca 16.30 – ca 17.30 vattenråden i samma rum (inkl enklare förtäring)
  • var och en ges tillfälle att berätta vad som är på gång kopplat till vatten, eller ta upp frågor (laget runt, frågerunda, ”munrunda”)
  • info från Länsstyrelsen om vad som är på gång kopplat till vattenförvaltning.
 • 18.00 – 20.30 Visionsträff om Tavelån (separat inbjudan kommer senare). Träffen innefattar info kopplat till Umeå kommuns projekt för att bilda ett samverkansnätverk i avrinningsområdet, samt en workshop för att ta fasta på lokala visioner gällande vattenresurserna i Tavelåns avrinningsområde.

Varmt välkomna!

*Vattenrådet är inte en förening, men ordnar likväl ett årligt återkommande möte till vilket nätverket inbjuds för att vara med och bestämma om styrgruppens sammansättning och verksamhetens inriktning år från år. I juridiska termer drivs vattenrådet som ett projekt i Robertsfors kommuns regi sedan år 2008.

Inbjudan: Vattenrådets årsmöte 17/3 (2017)

När? fredag den 17 mars kl 9-12 (med möjlighet till gemensam lunch efteråt)

Var? kommunhuset i Robertsfors

Anmälan? senast 10 mars till kontaktpersonen. Ring eller mejla, och ange om du vill följa med på lunchen (till självkostnadspris).

För vem? För den som är intresserad av aktuella vattenfrågor i Mellanbygden, och kanske vill diskutera dessa frågor, eller vill bredda sitt nätverk av vattenkunniga personer, eller har planer på vattenförbättrande åtgärder i sitt närområde, eller har problem med för mycket vatten, eller har för lite vatten, eller ser framtida problem kopplat till vatten, eller har synpunkter på statens agerande i frågor som rör vatten. Kort sagt: mötet är till för alla som tycker sig ha ett visst ansvar över hur sjöar, vattendrag och grundvatten förvaltas i Mellanbygden.

Kortfattad dagordning (med reservation för justeringar):

 • formella beslut för kommande verksamhet inom ramen för vattenrådet
 • på gång för vatten i Mellanbygden: alla mötesdeltagarna ges möjlighet att presentera sin verksamhets koppling till vattenfrågorna och sina frågeställningar som rör vattnet i Mellanbygden.
 • kort redovisning av vattenrådets rapport om sänkta sjöar (som publiceras snart)
 • det klubbade och delvis modifierade åtgärdsprogrammet, och vad det innebär i praktiken

Med vänliga hälsningar

/Jan Åberg – kontaktperson för vattenrådet

PS för nytillkomna: en definition av Mellanbygden ges här.

Rickleån – exkursion den 27 maj

Markering_644Välkomna att delta i en vattenexkursion längs Mellanbygdens största vattendrag, Rickleån, från mynningen till källorna!

I bilden ovan: en del av det som kommer att beskådas, nämligen Stora Bygdesträsket, Åselestupet, Rickleåns icke-rensade urforsar, samt Rickleåns regleringssystem (foto: Jan Åberg).

Exkursionen startar kl 8:00 den 27 maj, vid ”urforsen” Fäbodforsen i Rickleå by.

Fokus ligger på att visa exempel vattenmiljöer längs hela vattensystemet, och bidra till ökad samverkan mellan de olika vattenintressen som finns i avrinningsområdet:

 • 8:00 Smoltfällan i Fäbodforsen (Hans Lundqvist et.al., SLU)
 • 8:45 Bruksforsens nya turbin och Rickleåns regleringssystem (Skellefteå kraft)
 • 10:00 Kantzon vid planerad avverkning längs Trybäcken (Holmen skog), och diskussion kring vattenförbättrande åtgärder längs Trybäcken (Älvräddarna)
 • 10:45 Rickleån uppströms Robertsfors, exempel på förslag från Daniel Holmqvists inventering inför forsrestaurering (informations- och diskussionspunkt)
 • 11:30 Egen lunch-matsäck vid Rickelån
 • 12:30 Den igenväxande och sänkta Långsjön i Överklinten (informations- och diskussionspunkt)
 • 13:30 Torrfåran i vattenfallet Åselestupet, Älglund (diskussionspunkt) (inkl. förtäring av eget kaffe fika, etc)
 • 15:00 Risån/Göksjön/Bygdeträsket (informations- och diskussionspunkt)
 • 16:00 Tallträsket (Skellefteå kraft informerar + diskussionspunkt)
 • 16:30 avslut

Exkursionen är kostnadsfri (men med ett värde om minst 2000kr per person).
Föranmälan senast 24:e maj, till Jan Åberg: 072-205 92 68 eller jan.aaberg (snabel-a) gmail.com. I föranmälan ska namn, e-post och telefonnummer anges.

Samåkning sker i egna fordon, och kan i viss mån samordnas av Jan Åberg.

Egen matsäck medtages för fika och lunch i fält.
Möjlighet finns att äta middag i Bygdsiljum, efter exkursionens avslut.

ALLA INTRESSERADE ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Markering_920

Karta över startplats. Underlagskarta: Lantmäteriet CC-BY

Minnesanteckningar 1/12-15

Minnesanteckningar finns nu från styrgruppsmötet den 1 december 2015 (länk uppdaterad 2016-02-25).

Här kan man bland annat läsa om:

 • att körskadorna minskar i skogen,
 • att nya vattenprojekt är på gång på flera håll I Mellanbygden
 • att det ganska utbredda stoftnedfallet över Mellanbygden förra vintern troligen härrörde från sandstormar (jorderosion/jordflykt) i avlägsna länder.

Mötets beslutspunkt: På mötet beslutades att 2016 års exkursion ska ha temat vattenkraft, med besök inom Rickleåns avrinningsområde. Målet är att både kunna besöka den nya (förhoppningsvis fiskvänligare) turbinen i Bruksfors, och diskutera de synpunkter som framförts på regleringen av nivåerna i vissa av sjöarna (bland annat Stora Bygdeträsket).

 

Minnesanteckningar från telefonmötet 31/3-14

Telefonmötet idag resulterade bland annat i några nyval av personer till styrgruppen och förslag på utökad verksamhetsplan för 2014. Torvexkursionen den 17 juni diskuterades och kommande vattenrådsrelaterade aktiviteter redovisades.
Vi fick också information om nya projekt i Rickleån (Ny turbin/generator i Bruksforsen och ny smoltfälla i Rickleå by), samt en muntligt rapport om vad som är möjlig att göra för att lindra bildningen av isproppar i Bureälven.

Kicka här för att läsa minnesanteckningarna.

 

 

Kan styrgruppen yttra sig?

Av Jan Åberg

Naturskyddsföreningens representant i vattenrådet har ställt frågan till styrgruppen om man vill samla sig och göra ett gemensamt yttrande över den MKB som Skellefteå kraft (som också representeras i vattenrådet) kommer att lägga fram för den planerade torvbrytningen i Fisktjärnliden.

Södra västerbottens vattenråd har tidigare gjort en sådan typ av yttrande. Men det är Inte självklart att styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd väljer att göra det, eftersom yttranden i första hand görs ur varje enskild intresseorganisations synvinkel.

Läs mer om vattenrådets roll i yttranden här!