Kategoriarkiv: Yttranden

Vattenmyndigheten har publicerat alla samrådsyttranden

VM-samrådsyttranden

Nu går det att läsa alla yttranden över vattenmyndighetens planer och idéer för framtiden (klicka på bilden ovan) (uppdatering 21/12-16 länkmål saknas just nu).
Detta är en särskilt lämplig läsning för de många vattenintressenter som vill samverka ihop breda lösningar!

HaV söker synpunkter på tre skrifter, senast 6 oktober

Styrgruppsmedlemmar kan ge synpunkter på detta och skicka till kontaktpersonen Jan Åberg för gemensam vidarebefordran till HaV.

HaV skriver ”Ordinarie remisstid går ut 22 september 2014 men förlängd yttrandetid till 6 oktober 2015 gäller för vattenråden. Vänligen skicka svaret i wordformat… Det är önskvärt att yttranden struktureras efter rapportens disposition.”

  1. Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-08-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-krav—undantag-fran-att-na-en-god-status-potential-till-2015.html
  2. Remiss gällande föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-08-remiss-gallande-foreskrift-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormer-for-ytvatten.html
  3. Remiss av Vägledning om kraftigt modifierade vatten (KMV)
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-17-remiss-av-vagledning-om-kraftigt-modifierade-vatten-kmv.html

 

Kan styrgruppen yttra sig?

Av Jan Åberg

Naturskyddsföreningens representant i vattenrådet har ställt frågan till styrgruppen om man vill samla sig och göra ett gemensamt yttrande över den MKB som Skellefteå kraft (som också representeras i vattenrådet) kommer att lägga fram för den planerade torvbrytningen i Fisktjärnliden.

Södra västerbottens vattenråd har tidigare gjort en sådan typ av yttrande. Men det är Inte självklart att styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd väljer att göra det, eftersom yttranden i första hand görs ur varje enskild intresseorganisations synvinkel.

Läs mer om vattenrådets roll i yttranden här!