Kategoriarkiv: Yttranden

Videosammanfattning (9 min) av yttrandet till NAP-gruppen för Rickleån

För de som eventuellt inte har haft tid att ägna 4 timmar åt att läsa igenom Samverkansprojektets yttrande till NAP-gruppen, finns nu 9 minuter lång sammanfattande videopresentation: https://vimeo.com/617033949

Förslag på VA-plan och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun

Har du synpunkter på hur Robertsfors kommun exempelvis planerar att hantera vattenförsörjning vid kriser och dåliga reningsverk och enskilda avlopp? I så fall kanske du ska läsa kommunens förslag på VA-plan och dagvattenstrategi?

Robertsfors kommun tog fram en VA-policy under 2020, och har nu också tagit fram ett förslag på VA-plan och dagvattenstrategi. De tillhörande dokumenten är ute på remiss till den 6 augusti.

Läs och lämna synpunkter innan dess!

https://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/vatten-och-avlopp/forslag-till-va-plan-och-dagvattenstrategi-for-robertsfors-kommun/


NEDAN MEJLUTSKICK TILL VATTENRÅDET M.FL.:

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) och dagvattenstrategi för Robertsfors kommun

Det har under 2019 och 2020 arbetats fram ett förslag på en VA-plan och en tillhörande dagvattenstrategi för Robertsfors kommun. En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning. En av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunen ska ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Representanter från samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med kommunens VA-strateg tagit fram ett förslag på en VA-plan samt en tillhörande dagvattenstrategi.

Förslaget på VA-plan och dagvattenstrategi finns nu tillgänglig för allmänheten, både digitalt via vår hemsida och i pappersform i entrén på kommunhuset. Den har också skickats på remissrunda till berörda myndigheter, politiska förbund och föreningar.

Handlingarna består av VA-plan och dagvattenstrategi, samt förarbeten till dessa i form av en VA-översikt och en VA-policy.

Anvisningar för yttrande:

Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in, tillsammans med namn, adress, och telefonnummer senast fredag 6 augusti 2021 till: Vännäs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Infrastrukturavdelningen, Hanna Åbrink, 911 81 Vännäs 

eller via e-post till: hanna.abrink@vannas.se.

Arbetet har genomförts genom ett samarbete mellan Robertsfors, Vännäs och Bjurholm där en gemensam VA-strateg anställdes inför arbetet. VA-strategen har haft sin arbetsplats i Vännäs.

Efter granskningstiden tar kommunen fram ett utlåtande som innehåller en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Vattenmyndigheten har publicerat alla samrådsyttranden

VM-samrådsyttranden

Nu går det att läsa alla yttranden över vattenmyndighetens planer och idéer för framtiden (klicka på bilden ovan) (uppdatering 21/12-16 länkmål saknas just nu).
Detta är en särskilt lämplig läsning för de många vattenintressenter som vill samverka ihop breda lösningar!

HaV söker synpunkter på tre skrifter, senast 6 oktober

Styrgruppsmedlemmar kan ge synpunkter på detta och skicka till kontaktpersonen Jan Åberg för gemensam vidarebefordran till HaV.

HaV skriver ”Ordinarie remisstid går ut 22 september 2014 men förlängd yttrandetid till 6 oktober 2015 gäller för vattenråden. Vänligen skicka svaret i wordformat… Det är önskvärt att yttranden struktureras efter rapportens disposition.”

  1. Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-08-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-krav—undantag-fran-att-na-en-god-status-potential-till-2015.html
  2. Remiss gällande föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-08-remiss-gallande-foreskrift-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormer-for-ytvatten.html
  3. Remiss av Vägledning om kraftigt modifierade vatten (KMV)
    https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-17-remiss-av-vagledning-om-kraftigt-modifierade-vatten-kmv.html

 

Kan styrgruppen yttra sig?

Av Jan Åberg

Naturskyddsföreningens representant i vattenrådet har ställt frågan till styrgruppen om man vill samla sig och göra ett gemensamt yttrande över den MKB som Skellefteå kraft (som också representeras i vattenrådet) kommer att lägga fram för den planerade torvbrytningen i Fisktjärnliden.

Södra västerbottens vattenråd har tidigare gjort en sådan typ av yttrande. Men det är Inte självklart att styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd väljer att göra det, eftersom yttranden i första hand görs ur varje enskild intresseorganisations synvinkel.

Läs mer om vattenrådets roll i yttranden här!