Kategoriarkiv: Samråd

Energimyndighetens samråd gällande bl.a. Rickleån förlängt till den 15 okt

Energimyndigheten föreslår riksintressen för vattenkraft som i Mellanbygden berör Rickleån. I slutfasen av samrådet om detta förslag förlängdes samrådet till den 15 oktober pga av fel i informationen kring just Rickleån, så den som har sitt fokus på Rickleån och vill lämna synpunkter bör dubbelkolla sina eventuella tidigare yttranden och lämna in sin synpunkt senast den 15 oktober.

Mot bakgrund av de nedanstående två citaten lämnas förslagsvis synpunkter som bedöms kunna vara ”ytterligare information” för Energimyndigheten.

‘”Felet i samrådsunderlaget är att Shape-filerna för riksintresse ytor saknat kartering för en del av HARO Rickleån.”

”Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget som helhet. Synpunkter kan lämnas av vem som än anser sig berörd och specifikt för ett särskilt riksintresseområde. Energimyndigheten önskar även ta del av ytterligare information för respektive riksintresseområde som kan vara av vikt inför det slutgiltiga beslutet och ser gärna att länsstyrelsen samordnar sina kommuner.”

De två ovanstående citaten kommer från http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vattenkraft/

 

Norrbotniabanan Bygdeå-Ånäset – synpunkter senast 11 maj

Norrbotniabanan inom Robertsfors kommun passerar många vattendrag och går även nära vissa sjöar. Senast 11 maj vill Trafikverket ha synpunkter på hur hänsyn kan tas på bästa sätt.

(1) Alla dokument för Robertsfors kommun [klicka här].

(1.1) Kartor över naturmiljöerna inom korridoren [klicka här].

(1.2) Rapporten som beskriver linjestudien i detalj, där allt från rödlistade arter till förekomster av gamla deponier beskrivs (194 sidor) [klicka här].

Vattenmyndigheten söker dina synpunkter gällande åtgärder för vissa miljögifter

Vattenmyndigheten har idag den 1 november 2017 publicerat två dokument för ett samråd som pågår till den 30 april 2018. Samrådet riktar sig till personer i samhället som arbetar med exempelvis samhällsplanering, översvämnings och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd, samt miljöfrågor i stort.

Klicka på bilden nedan för att komma till vattenmyndighetens sida med samrådsdokumenten:

Länk till samrådssida

Här nedan finns brevet som vattenmyndigheten skickade ut till bland annat vattenråden:

Vattenmyndigheten bjuder härmed in till två separata samråd inom vattenförvaltningen som äger rum mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018  den 1 november 2017.

Vad handlar samrådet om?

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen (dnr: 537-14690-2017)

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som är per distrikt.

  1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt inklusive:
    1. Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten (dnr: 537-14690-2017) för Sveriges fem vattendistrikt
    2. Förslag till reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt ( (25 FS 2016:32 A26)
    3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter

Del 2. Arbetsprogram med tidplan (dnr: 537-9273-2017)

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd om Arbetsprogram med tidplan för utarbetandet planen. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

 Var hittar jag handlingarna?

Samrådshandlingarna finns att hämta på vattenmyndigheternas hemsida. Handlingarna kommer även att skickas tryckt per post till er under november månad.

 Vilka berörs?

Eftersom samrådet berör flera områden är det viktigt att så många som möjligt får ta del av samrådsunderlaget och ges möjlighet att komma med synpunkter.  De som huvudsakligen berörs av detta samråd är de som arbetar med samhällsplanering, översvämning och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd samt miljöfrågor i stort.

Hur svarar jag på samrådet?

Era synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 30 april 2018. Var vänlig och ange våra diarienummer när du svarar.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Remissvar kan även skickas elektroniskt till Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se.

Remissvar kan även lämnas via ett svarsformulär som tillgängliggörs på vattenmyndigheternas webbplats februari 2018.

 Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Har du frågor så kontakta Lisa Lundstedt på e-post Lisa.Lundstedt@lansstyrelsen.se.

 För specifika frågor gällande:

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!

 

Första samråd om Norrbotniabanan den 13 juni i Robertsfors

Trafikverket inbjuder sakägare och allmänheten till tidigt samråd om Norrbotniabanan, och skriver bland annat följande på sin hemsida (se denna länk nedan för mer detaljer):

Välkommen till ett första samrådsmöte 13 juni för delen genom Robertsfors kommun. Platsen är Centrumhuset och vi finns på plats kl. 14.30-20.00.

Är du berörd? Kolla in kart-länkarna längst ner på denna sida så får du kanske svar.

JU110

Umeå-Robertsfors

 

Ju110

Robertsfors-Skellefteå