Dag om dikesresning den 22 november

Det svensk-finska projektet VIMLA bjuder in till en workshop om dikesrensning. Utbildningen går av stapeln i Sikeå den 22 november, och innehåller två block:
1) förmiddag med föredrag som fokusera både på produktionsnyttan och påverkan på vattenekosystem.
2) eftermiddag i ett skogsområde strax väster om Sikeå, där dikesrensning med vattenskyddsåtgärder utförs.

OBS! UTBILDNINGEN ÄR KOSTNADSFRI, MEN FÖRANMÄLAN KRÄVS (se nedan)

VIMLA-träff

VIMLA-träff

Vattenmyndigheten söker dina synpunkter gällande åtgärder för vissa miljögifter

Vattenmyndigheten har idag den 1 november 2017 publicerat två dokument för ett samråd som pågår till den 30 april 2018. Samrådet riktar sig till personer i samhället som arbetar med exempelvis samhällsplanering, översvämnings och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd, samt miljöfrågor i stort.

Klicka på bilden nedan för att komma till vattenmyndighetens sida med samrådsdokumenten:

Länk till samrådssida

Här nedan finns brevet som vattenmyndigheten skickade ut till bland annat vattenråden:

Vattenmyndigheten bjuder härmed in till två separata samråd inom vattenförvaltningen som äger rum mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018  den 1 november 2017.

Vad handlar samrådet om?

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen (dnr: 537-14690-2017)

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som är per distrikt.

 1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt inklusive:
  1. Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten (dnr: 537-14690-2017) för Sveriges fem vattendistrikt
  2. Förslag till reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt ( (25 FS 2016:32 A26)
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter

Del 2. Arbetsprogram med tidplan (dnr: 537-9273-2017)

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd om Arbetsprogram med tidplan för utarbetandet planen. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

 Var hittar jag handlingarna?

Samrådshandlingarna finns att hämta på vattenmyndigheternas hemsida. Handlingarna kommer även att skickas tryckt per post till er under november månad.

 Vilka berörs?

Eftersom samrådet berör flera områden är det viktigt att så många som möjligt får ta del av samrådsunderlaget och ges möjlighet att komma med synpunkter.  De som huvudsakligen berörs av detta samråd är de som arbetar med samhällsplanering, översvämning och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd samt miljöfrågor i stort.

Hur svarar jag på samrådet?

Era synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 30 april 2018. Var vänlig och ange våra diarienummer när du svarar.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Remissvar kan även skickas elektroniskt till Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se.

Remissvar kan även lämnas via ett svarsformulär som tillgängliggörs på vattenmyndigheternas webbplats februari 2018.

 Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Har du frågor så kontakta Lisa Lundstedt på e-post Lisa.Lundstedt@lansstyrelsen.se.

 För specifika frågor gällande:

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!

 

[Vattenprojekt Hemsjön-Långsjön] Fisketävling 31/8 + några andra nyheter

Långsjöns norra ände våren 2017.Här kommer några nyheter från vattenrådets arbetsgrupp för Hemsjön och Långsjön i Överklinten

 • Fisketävling den 31 augusti kl 18:00 i Hemsjön

Tävlingen arrangeras av vattengruppen i Överklinten, och fina priser utlovas. Läs med på http://overklinten.se/2017/08/11/metartavling-i-hemsjon/

Tävlingen är betydelsefull för projektet då den kan bidra till att öka kunskapen om artsammansättningen i sjön, och potentialen att reducera bestånden av mört och brax med riktat sportfiske.

 • Den 16 augusti: Reportage om sjöar i Mellanbygdens tidning.

Helsidesuppslag om sjöar i Mellanbygdens tidning, med fokus på övergödning och igenväxning i Hemsjön, Långsjön och Uttersjöträsket.

 • Vattenprovtagning den 16 augusti.

Vattenprover för analys av samlades in och skickades till lab den 16 augusti. Provsvaren väntas i början av september.

 • Radioreportage om projektet i P4 den 8 augusti

Lyssna här!

 • Överklintengruppen besökte arbetsgruppen för Uttersjön den 31 juli

Läs rapporten här!

 

[Samverkansprojekt Rickleån] Exkursioner på gång i september

För arbetsgrupperna i Samverkansprojekt Rickleån genomförs två exkursioner under september:

 • Torsdag den 7 september, vattenkraftgruppen.
 • Fredag den 15 september, gruppen natur- och kulturmiljöer.

Personer/organisationer som ännu inte varit delaktiga i projektet, men är intresserade att delta i dessa exkursioner och det fortsatta samverkansarbetet under hösten 2017, kan meddela sitt intresse till Jan Åberg via e-post eller telefon (klicka här för kontaktinformation).

Notera att de personer som redan deltar i samverkansprojektet är välkomna att anmäla sig till båda exkursionerna (kontakt Jan Åberg i så fall).

Mer information om Samverkansprojekt Rickleån finner du här!

SamverkansprojektRicklean

Samverkansprojekt Rickleån: nulägesrapport + boka den 7:e september!

Här kommer en kort nulägesrapport inför semesteruppehållet i Samverkansprojekt Rickleån:

 • Visionsträffarna har nu genomförts i enlighet med det schema som tidigare publicerats på denna hemsida. En visionsrapport håller just nu på att ta form, med planerad publicering i augusti. Stort tack till alla som medverkat på visionsträffarna med information, lokalkunskap och visioner!
 • Sidoprojektet ”En studie av näringsläckaget till Långsjön och Hemsjön i Överklinten och kvaliteten på den akvatiska biomassa som bildas därav” har beviljats medfinansiering via LOVA-medel. Projektet pågår till december 2018, och mer information kommer att publiceras på vattenrådets hemsida framöver.
 • Den efterfrågade vattenkraftsexkursionen har bokats till torsdagen den 7 september. I synnerhet de berörda i samverkansgruppen ”Miljöanpassad vattenkraft” bör boka detta datum i sina kalendrar. Målet är att hinna besöka så många anläggningar som möjligt från stambanan till kusten. Ytterligare detaljplanering kommer att göras för att uppskatta den exakta rutten, och ett schema för dagen kommer att presenteras i augusti. Men räkna redan nu med att det kan bli en ganska lång dag!
 • Samverkansgrupperna kommer att hålla gruppmöten i oktober och november. Datum för dessa kommer att bokas upp i augusti.

SLUTLIGEN: boka den 7 september redan nu!

Förvaltningsplan 2016-2021 finns nu i tryckversion

Vattenmyndigheten har idag skickat mejl till vattenråden med informationen att Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt har blivit klar som tryckversion. Förvaltningsplanen innehåller följande delar:

Del 1 – Introduktion och sammanfattning

Del 2 – Vattenförvaltning 2016-2021

Del 3 – Övervakningsprogram 2016-2021

Del 4 – Åtgärdsprogram 2016-2021

Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021

Till dessa fem huvuddokument tillkommer ett antal bilagor samt länsstyrelsen i Norrbottens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten (25 FS 2016:32 A26).  Totalt rör dessa bilagor ett 15-tal pdf-filer, som nu finns för nerladdning på vattenmyndigheternas webbplats.

Bilder från reduktionsfisket i Uttersjön

Arbetsgruppen för Uttersjön har nu fiskat upp mer än ett ton fisk, med syftet förhindra giftiga algblomningar i sjön. För mer info om projektet se även detta inlägg.

Här nedan kommer två bilder från Bo-Göran Persson som är Skellefteå kommuns representant i Vattenrådet. Bilderna togs den 14 juni 2017. P6140047P6140041