Kategoriarkiv: Många bäckar små

Minirapport från möte i Lövånger

Den 26 november på folkets hus i Lövånger, hölls ett föredrag och dialogmöte om Lövångersbygdens vatten, med fokus på Mångbyåns avrinningsområde. Målet god status och de utpekade vattenproblemen i området diskuterades. Därtill poängterades de olika strategier som privatpersoner och markägare kan ha för att både påverka vattenförvaltningen och bidra till god vattenstatus. På plats fanns vattenintresserade privatpersoner och markägare, samt vattenrådets representanter för LRF och Skellefteå kommun.

Information som bland annat kom fram på mötet var att Avafjärden och i synnerhet Gärdefjärden nu visar endast liten påverkan från försurningsrelaterad fiskdöd:  I Gärdefjärden har braxen nyligen kommit tillbaka, medan det återigen finns mört i Avafjärden. Detta är helt klart något alldeles annat än det läge som rådde omkring år 1940 då Högfjärden, Gärdefjärden och Avafjärden var i stort sett fisktomma sjöar på grund av sulfatjords-försurning (källa: Holm 1942: Lövånger del 1).

 

Minirapport: Möte i Robertsfors (Rickelån)

Den 18 november träffades personer med intresse för vatten/fiskevård i Rickleåns huvudfåra. Vattenrådets kontaktperson Jan Åberg var sammankallande inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. Syftet med mötet var främst: 1) att ge kommunen ett förankrat underlag inför möjligheten att söka nya projektmedel för vattenstatus-höjande åtgärder inom Rickelåns huvudfåra. 2) att samla in lokalkunskap kring vattenhistorik och liknande uppgifter som kan bidra till effektivare vattenvård; som antingen skapar stabilare ekosystem (= mindre risk för sämre status) eller höjd vattenstatus. På mötet framkom en mängd olika idéer, och information som kan vara värd att gå vidare med i kommande projekt.

Minirapport: möte för Rickleån

Den 24 juni deltog Jan Åberg på ett möte för ”Rickleåns gemensamma fiskekommitté”. Syftet med deltagandet var att informera om vattenrådet och behovet av arbetsgrupper eller kontaktpersoner med fiskevårdsområdenas perspektiv (som saknades i vattenrådet fram till då).

Minirapport: Markägarmöte i Näs

Den 12 juni arrangerades ett möte för markägare i Näs inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. I föredraget av Jan Åberg gav exempel på historiska miljöförändringar som påverkat vattnet och fisket. När det gäller åtgärder uppmärksammandes bland annat utmaningen att skapa vandringsvägar från havet och upp till sjöarna i Näs, vilket inte bara skulle kunna gynna insjöfisket utan också troligen stärka fiskpopulationerna i Rickleåfjärden.