Mer om ytvattenstatus och normer

Här är några länkar kring de kanske viktigaste begreppen i vattenrådens arbete: miljökvalitetsnorm (ibland förkortat MKN) och ytvattenstatus:

Vad innebär en miljökvalitetsnorm, och vad betyder god vattenstatus?

Hur går stausklassningar till? Den så kallade kokboken är den hjälpreda som vattenmyndigheterna ofta går till. 

Nedanstående bild är hämtad från vattenmyndighetens hemsida, den beskriver hur arbetet för bättre vatten börjar med kartläggningar och riskbedömningar, och sedan leder till fastställda normer: