Månadsarkiv: november 2017

[Nytt] mellanbygdensvattenrad.org

Från och med nu finns ingen reklam på denna hemsida.
Därtill finns adressen https://mellanbygdensvattenrad.org/

Hoppas det uppskattas!

Hälsningar/ Jan Åberg – Vattenrådets kontaktperson

PS. Den gamla adressen funkar parallellt med den nya, så den som sedan tidigare har länkat till vattenrådets hemsida behöver inte peka om några länkar.

Ny hemsida för Samverkansprojekt Rickleån + olika sätt att följa vattenrådet

Samverkansprojekt Rickleån har nu en egen hemsida via http://samverkanricklean.se/ och en egen facebook-sida via https://www.facebook.com/samverkanricklean/. Båda dessa sidor har just startat och kommer att fyllas med ny information framöver.

Kom ihåg att också följa Mellanbygdens vattenråds hemsida, som kommer fortsätta att rapportera om det som sker i Samverkansprojekt Rickleån, och därtill också rapportera om en hel del annat som sker med koppling till Mellanbygdens vatten.

Vattenrådets hemsida kan följas på tre sätt:

  1. via RSS-flödet
  2. klicka på ”följ via e-post” till höger på sidan https://mellanbygdensvattenrad.org/
  3. via https://www.facebook.com/mellanbygdensvattenrad/

Oavsett vilken av dessa metoder du väljer kommer du att få samma information (förutom att facebooksidan också kommer med reklam).

Den som inte vill ha informationen så ofta kan följa vattenrådets nyhetssammanfattningar, ca 2 st per år, genom att skicka sin e-postadress till kontaktpersonen.

Vattenrådets nätverk – hur då?

Vilken roll kan Du som ingår i vattenrådsnätverket ha?

Mitt nuvarande svar på den frågan är att Du ska fortsätta att vara engagerad i de vattenfrågor som intresserar just Dig, och att Du särskilt ska odla din förmåga att se balansen mellan att förbättra och riskera att försämra vattnets ekologiska kvalitet.

Den balansen kommer vi nämligen alltid att behöva förhålla oss till, både individuellt och som grupp, eftersom människor lätt kan råka påverka vattnet negativt — inte minst så att det främst rör ”grannen” nedströms.

Det här har aldrig någonsin i historien varit en lätt balansgång, vilket gör att samhällets miljö- och vattenpolitik sällan blir perfekt anpassad till de lokala förhållandena. Det gäller inte minst i kopplingen till andra landsbygdsfrågor. Kanske är det därför som just vattenrådets nätverk är extra viktigt – med rollen att injicera lokalkunskap i uppifrånperspektiven på miljön.

Du kan bidra till detta genom att exempelvis kontakta vattenrådets ordförande och dela med Dig om vad just Du tycker och tänker, eller genom att Du deltar på vattenrådets exkursioner, eller skickar in synpunkter på de samråd som vattenmyndigheten och andra bjuder in till.

I rollen som ordförande/kontaktperson i vattenrådet ingår inte minst att lyfta fram och vidareförmedla lokala kunskaper, frågor och synpunkter. Vidareförmedlingen kan ske både inom vattenrådet och utåt, till exempelvis Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen, eller till olika typer av kunskapsuppbyggande projekt.

Vattenrådet ska vara ett forum för kritiskt tänkande på neutral mark. Genom vattenrådet ifrågasätts därför både normer och metoder, med syfte att förbättra förvaltningen, politiken och hållbarheten.

Välkommen till vattenrådet!

/Jan Åberg – vattenrådets ordförande/kontaktperson

 

PS. Att vara med i vattenrådsnätverket är superenkelt: enklast är att följa hemsidan eller facebooksidan. Men det går minst lika bra att helt enkelt ringa kontaktpersonen, och ta ett samtal om den lokala vattenfråga som intresserar just dig. 

Barnprojektet ”Nyfiken på vatten”

Mellanbygdens vattenråd medfinansierade och bistod LONA-projektet ”Nyfiken på vatten” under år 2017. I detta projekt åkte personal från Naturskolan i Umeå till några mellanstadieklasser i Mellanbygden. Eleverna fick lära sig mer om de småkryp (=bottenfauna) som finns i vatten, och som kan indikera vattnets kvalitet.  Här nedan visas resultat från  Rickleån och Trybäcken,  samt den utdikade tjärnen vid Bygdeå skola, som EU-projektet VIMLA planerar att restaurera.

Bilden visar hur det såg ut när ett 50-tal elever från Tundalsskolan i Robertsfors skulle håva i Rickleån (den 26 september).

nyfiken-pa-vatten

Resultaten från håvningarna indikerade att vattenmiljöerna i det småskaliga perspektivet hade ”god ekologisk status” (se rapporterna nedan). Detta var inte så förvånande i Rickleån. Däremot var diket i Bygdeå betydligt artikare än vad det såg ut att vara vid första anblicken (det bör dock noteras att provtagningen gjordes även uppströms den del som påverkas av sur sulfatjord):

Senaste tidens nyheter på hemsidan

Här följer en liten sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan (perioden april till 9 november). Längst ner finns en separat rubrik för nyheter som rört ”Samverkansprojekt Rickleån”:

En dag som diskuterar både det som är bra med dikning och det som kan riskera att bli mindre bra ur ett vattenperspektiv. Dvs ett tillfälle att diskutera vad som är balans mellan produktionsmål och miljömål. OBS! Flera initierade föreläsare + ett studiebesök i skogen där dikesrensning med skyddsåtgärder för vatten pågår.

Ett samråd, vilket betyder att vattenmyndigheten vill att DU läser och kommenterar förslagen på hur problem kring vissa miljögifter ska hanteras av samhället.

En lägesrapport från ett av sjöprojekten i Mellanbygden.

För oss som vill läsa på tryckt papper vad som har beslutats gällande de kommande årens vattenförvaltning och krav på t.ex. kommuner och enskilda verksamheter.

Om det lyckade reduktionsfisket.

 

NYHETER KOPPLAT TILL SAMVERKANSPROJEKT RICKLEÅN:

 

Dag om dikesresning den 22 november

Det svensk-finska projektet VIMLA bjuder in till en workshop om dikesrensning. Utbildningen går av stapeln i Sikeå den 22 november, och innehåller två block:
1) förmiddag med föredrag som fokusera både på produktionsnyttan och påverkan på vattenekosystem.
2) eftermiddag i ett skogsområde strax väster om Sikeå, där dikesrensning med vattenskyddsåtgärder utförs.

OBS! UTBILDNINGEN ÄR KOSTNADSFRI, MEN FÖRANMÄLAN KRÄVS (se nedan)

VIMLA-träff

VIMLA-träff

Vattenmyndigheten söker dina synpunkter gällande åtgärder för vissa miljögifter

Vattenmyndigheten har idag den 1 november 2017 publicerat två dokument för ett samråd som pågår till den 30 april 2018. Samrådet riktar sig till personer i samhället som arbetar med exempelvis samhällsplanering, översvämnings och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd, samt miljöfrågor i stort.

Klicka på bilden nedan för att komma till vattenmyndighetens sida med samrådsdokumenten:

Länk till samrådssida

Här nedan finns brevet som vattenmyndigheten skickade ut till bland annat vattenråden:

Vattenmyndigheten bjuder härmed in till två separata samråd inom vattenförvaltningen som äger rum mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018  den 1 november 2017.

Vad handlar samrådet om?

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen (dnr: 537-14690-2017)

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som är per distrikt.

  1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt inklusive:
    1. Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten (dnr: 537-14690-2017) för Sveriges fem vattendistrikt
    2. Förslag till reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt ( (25 FS 2016:32 A26)
    3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter

Del 2. Arbetsprogram med tidplan (dnr: 537-9273-2017)

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd om Arbetsprogram med tidplan för utarbetandet planen. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

 Var hittar jag handlingarna?

Samrådshandlingarna finns att hämta på vattenmyndigheternas hemsida. Handlingarna kommer även att skickas tryckt per post till er under november månad.

 Vilka berörs?

Eftersom samrådet berör flera områden är det viktigt att så många som möjligt får ta del av samrådsunderlaget och ges möjlighet att komma med synpunkter.  De som huvudsakligen berörs av detta samråd är de som arbetar med samhällsplanering, översvämning och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd samt miljöfrågor i stort.

Hur svarar jag på samrådet?

Era synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 30 april 2018. Var vänlig och ange våra diarienummer när du svarar.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Remissvar kan även skickas elektroniskt till Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se.

Remissvar kan även lämnas via ett svarsformulär som tillgängliggörs på vattenmyndigheternas webbplats februari 2018.

 Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Har du frågor så kontakta Lisa Lundstedt på e-post Lisa.Lundstedt@lansstyrelsen.se.

 För specifika frågor gällande:

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!