Månadsarkiv: april 2016

Behöver jag en reservvattentäkt i källaren?

(Svaret på den frågan ges i slutet av texten av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB).

Det talas en hel del om dricksvatten i media just nu. Exempelvis talas det om vattenbristen på Öland, och att regeringen vill inte gärna hjälpa till med det annat än i det förebyggande arbetet.

Förutom det mycket låga grundvattenståndet i sydöstra delen av landet, kan det ökade intresset för dricksvatten också härledas till en statlig dricksvattenutredning som alldeles nyligen publicerade sina slutliga förslag.

I denna dricksvattenutredning står bland följande:

  • att klimatrelaterade problem kopplat till dricksvattenförsörjningen redan är uppenbara i Sverige (trots att störningarna ännu får betraktas som små, jämfört med vad som kan förväntas vid 1,5-2 graders uppvärmning).
  • att vattenprovtagningar vid dricksvattenproduktion görs alltför sällan
  • att risken för att bli sjuk av kommunalt vatten är alltför stor
  • att risken för avbrott i systemkritiska vattentäkter är alltför stor
  • att VA-systemet är alltför sårbart i händelse av kommande kriser i samhället

Därtill står det i utredningen att kommunerna bör tvingas att skaffa robustare system för dricksvattenförsörjning (som enligt utredningen inte ska behöva bli så dyrt – ca 100 miljoner). Utredningen menar också att kommunerna måste börja underhålla sina VA-system (vilket görs tillräckligt idag). Den sistnämnda kostnaden anges dock inte i utredningen (kanske för att det är dyrt?)

En sammanfattning av utredningen finns att läsa här.

Markering_916

Klicka på ovanstående bild för att se en informationsfilm om risker och åtgärder för svensk vattenförsörjning.

 

Kopplingen till Mellanbygden?

Jo, den är uppenbar eftersom i stort sett allt som tas upp av utredningen också gäller här.

Men vad kan man göra åt det som privatperson? Ett första steg kan vara att lyssna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som menar att hushållen åtminstone bör överväga att skaffa är en egen reservvattentäkt i källaren eller frysen (utifrån den rådande bedömningen av riskläget kring vattenförsörjningen).

 

Konferens om kärnkraft nära Mellanbygden

Hur skulle det kunna bli om vi fick kärnkraft vid Bottenviken?
Hur skulle Bottenvikens ekologi kunna påverkas av ett kärnkraftverk?
Hur smart är det med kustnära kärnkraft vid klimatförändringar?

Helgen den 21-22 maj ordnar nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken (tillsammans med svenska och finska miljöorganisationer) en späckad konferens som belyser dessa och liknande frågor.
Konferensen hålls i Skellefteå på Medlefors folkhögskola.

Anmälan görs senast fredag den 29 april lördag den 7 maj via: http://karnkraftsfritt.se/
Via länken finns också mer info om programmet.

Vid fiskdöd eller liknande – ring ICBV!

Markering_878.pngVåren är här vilket innebär att vi ser miljöförändringar och miljöproblem i vattnet på ett mera påtagligt sätt. Akuta miljöproblem längs kusten eller i kustmynnande småvattendrag (bäck- och åmynningar) kan med fördel rapporteras till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV):

TELEFON: 010-2254111
E-POST: icbv@lansstyrelsen.se
FACEBOOK: https://www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken/

”Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.”

Telefon, fax och e-post till Informationscentralen för Bottniska viken – finns via ICBVs hemsida (klicka för att komma till sidan).

Bildkälla. Vårlig fiskdöd i USA. U.S. Fish & Wildlife Service. Licens: bilden är public domain.

Återbäring från vattenkraft?

Sveriges radio P1 belyser den svenska debatten kring hur pengar från vattenkraften inte direkt gynnar de kommuner där de utbyggda vattendragen finns:

RADIO: Rik på vattenkraft men fattig ändå – Kluvet land

I ett därpå följande avsnitt belyses hur annorlunda läget är i Norge, som, åtminstone än så länge, har en politik på temat att ”ta hele landet i bruk”:

RADIO: Norska kraftpengar formar OS-vinnare – Kluvet land

 

Minnesanteckningar från 17 mars

Årets årsmöte för vattenrådet hölls i Robertsfors och minnesanteckningar kan hämtas via denna länk. Dialogen på mötet var extra givande tack vare att privata markägare inom VRO9 representerades på mötet. Flera intressanta spår kom fram.

Några resultat av mötet:

  • ett behov av seminarium och ekosystemtjänster konstaterades
  • ett behov av samverkan mellan olika arbetsgrupper för övergödda sjöar konstaterades
  • en dialog mellan Holmen skog och Älvräddarna har påbörjats, med koppling till Trybäcken som mynnar i Rickleån i Robertsfors samhälle.