Månadsarkiv: juni 2015

Läge att utbilda sig om våra badsjöar den 26 augusti!

Vattenrådets årliga exkursion berör denna gång badsjöar. Vi ser hur vissa mindre trevliga alger ökar i sjöarna och tar därför tillfället i akt skapa ett tillfälle att sprida kunskap och information. Flera sakkunniga inom ämnet problem i badsjöar kommer att vara på plats.

Exkursionens innehåll är inte helt fastställt ännu, men vi räknar med att kunna besöka två sjöar, varav badplatsen vid Djäknebodasjön i Robertsfors kommun är ett förslag!

Håll utkik för mer info på denna sida, eller via e-post eller facebook!

Vattenmyndigheten har publicerat alla samrådsyttranden

VM-samrådsyttranden

Nu går det att läsa alla yttranden över vattenmyndighetens planer och idéer för framtiden (klicka på bilden ovan) (uppdatering 21/12-16 länkmål saknas just nu).
Detta är en särskilt lämplig läsning för de många vattenintressenter som vill samverka ihop breda lösningar!

Färsk rapport från SGU om sura sulfatjordar

SGU-rapport om sulfatjordar

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har nyligen släppt en rapport som översiktligt visar var i Norrbotten och Västerbotten som sura sulfatjordar förekommer. I rapporten konstateras att dikning och torrläggning är en avgörande faktor för bildningen av svavelsyra i sulfatjordar. Eftersom sulfatjordar orsakar så allvarliga kemiska problem att vissa sjöar och vattendrag i Mellanbygden inte kan hysa stationära fiskbestånd, är rapportens utbredningskartor, och liknande information, viktig att känna till för Mellanbygdens vattenintressenter .

En intressant sidoobservation som gjordes av SGU är att potentiellt sur sulfatjord (sulfidjord) längs Norrlandskusten inte alltid uppträder i form av så kallad ”svartmocka” (detta gäller särskilt i Västerbotten), vilket gör att det inte går att bedöma förekomsten av potentiellt sur sulfatjord genom att bara titta på den.

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1526-rapport.pdf

Översikt av statliga vattenåtgärder som är på gång i Mellanbygden

Fältkarta 2015

Via denna länk finns förklaringar till fältkartan över Länsstyrelsens vattenåtgärder 2015 (klicka på kartan ovan för att komma direkt till kartan). På kartan går det att utläsa att Mellanbygdens i första hand berörs av kemiska och till viss del biologiska provtagningar inom ramen för den så kallade kalkeffektuppföljningen (drygt 200 objekt i Sävarån och Rickleån). Av kartan framgår också att en del vandringshindrande dammar kommer att rivas i Sävarån.

Därtill markeras en detaljerad utterinventering i hela Mellanbygden (som gissningsvis kommer att visa att uttrarna har en större spridning i Mellanbygden idag jämfört med för 10 år sedan), samt spridda provtagningar inom ramen för kommunala, regionala och nationella program. Här ingår både trendövervakning och riktade prover mot sjöar och vattendrag som kan misstänkas vara t.ex. övergödda eller försurade av sura sulfatjordar.

För mer detaljer hänvisas till kartan.

Vad gör jag om jag upptäcker fiskdöd längs kusten?

Sommaren är här vilket innebär att vi rör oss i mera naturen och ser miljöförändringar och miljöproblem på ett mera påtagligt sätt. För dig som upptäcker akuta miljöproblem längs kusten (inklusive åmynningar) finns ett särskilt telefonnummer till Informationscentralen för Bottniska viken (010-2254111):

”Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.”

Telefon, fax och e-post till Informationscentralen för Bottniska viken – finns via ICBVs hemsida (klicka för att komma till sidan).

Senast våren var så här blöt var för 20 år sedan

Av Jan Åberg

Jag har gått igenom lite data från SMHI för mätstationen Dalkarlsån i Mellanbygden, och kan konstatera att vi sedan mer än 10 år tillbaka har vant oss vid att vårfloden ska vara avklarad slutet slutet av maj, och att det var 20 år sedan sist det var så mycket vatten i Dalkarlsåns avrinningsområde i slutet av maj. I år liknar nämligen situationen (i Dalkarlsån) den blöta inledningen av sommaren 1995.

OM det blir som 1995 även fortsättningsvis, behöver vi dock inte vara oroliga för en blöt sommar, utan kan snarare förvänta oss ovanligt låga vattenflöden i de små kustvattendragen ända fram till våren 2016. Ingen höstflod att tala om ens… Men som bekant upprepar sig ju inte historien (även om den ofta rimmar).

Trenden enligt SMHI är dock att våren kommer snabbare än förr i tiden. Under de senaste 40 åren har nämligen vegetationsperiodens längd ökat med hela 2 veckor. Och fortsätter vi att förbränna fossila bränslen enligt ”business as usual” kommer vegetationsperioden att stadigt öka med uppemot 2-3 månader fram till 2100 (SMHI). DET är en mycket annorlunda Mellanbygd, som troligen inte ens kommer att bjuda på några vårfloder att tala om (eftersom vintrarna troligen mest kommer att bjuda på regn).